Yahoo Search Busca da Web

Resultado da Busca

  1. Há 17 horas · Marianne Danica, ett lastfartyg som rapporteras vara lastat 26,8 ton högexplosivt material från ett indiskt företag är på väg till Haifa i Israel och begär onsdag den 15 maj tillstånd att anlöpa hamnen i Cartagena. Spanien avslår begäran i linje med sin policy att hindra fartyg lastade med vapen och på väg till Israel från att ...

  1. As pessoas também buscaram por